Czynności

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie ustawą – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. sporządza poświadczenia;
 5. doręcza oświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami!

KANCELARIA NOTARIALNA

Alicja Świergot

ul. Stawowa 8/5, 40-095 Katowice

tel.: 32 257 01 49, 507 248 455

kancelaria@notariusz-stawowa.pl

Godziny urzędowania Kancelarii:

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00